icon-train icon-warning

Ikebukuro Station

Outbound

To Tokorozawa, Hannō, and Seibu-Chichibu

 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:00LocalKotesashi
  • 5:13LocalHannō
  • 5:22LocalToshimaen
  • 5:29LocalKiyose
  • 5:39Semi ExpressHannō
  • 5:42LocalToshimaen
  • 5:51LocalKotesashi
  • 5:59LocalToshimaen
  6:00
  • 6:04Semi ExpressHannō
  • 6:08LocalHōya
  • 6:15LocalToshimaen
  • 6:20Semi ExpressHannō
  • 6:25LocalHōya
  • 6:30Limited ExpressHannō
  • 6:31LocalToshimaen
  • 6:34Semi ExpressHannō
  • 6:38LocalToshimaen
  • 6:44Semi ExpressHannō
  • 6:47LocalToshimaen
  • 6:50Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 6:53Semi ExpressHannō
  • 6:55LocalShakujii-kōen
  • 6:58LocalToshimaen
  7:00
  • 7:01Semi ExpressHannō
  • 7:05LocalShakujii-kōen
  • 7:08Semi ExpressKotesashi
  • 7:12LocalToshimaen
  • 7:14Semi ExpressHannō
  • 7:19LocalHōya
  • 7:22Semi ExpressKotesashi
  • 7:24LocalShakujii-kōen
  • 7:27ExpressHannō
  • 7:28LocalToshimaen
  • 7:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 7:33Semi ExpressTokorozawa
  • 7:35LocalHōya
  • 7:37ExpressHannō
  • 7:39LocalShakujii-kōen
  • 7:42Semi ExpressKotesashi
  • 7:45LocalToshimaen
  • 7:47ExpressHannō
  • 7:49LocalHōya
  • 7:52Semi ExpressKotesashi
  • 7:54LocalToshimaen
  • 7:57ExpressHannō
  8:00
  • 8:00LocalKiyose
  • 8:02Semi ExpressTokorozawa
  • 8:04LocalToshimaen
  • 8:07ExpressHannō
  • 8:09LocalKotesashi
  • 8:12Semi ExpressKotesashi
  • 8:14LocalToshimaen
  • 8:17ExpressHannō
  • 8:19LocalToshimaen
  • 8:22Semi ExpressKotesashi
  • 8:24LocalKotesashi
  • 8:26ExpressHannō
  • 8:28LocalToshimaen
  • 8:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 8:32Semi ExpressKotesashi
  • 8:35LocalHōya
  • 8:37ExpressHannō
  • 8:40LocalToshimaen
  • 8:44LocalShakujii-kōen
  • 8:46ExpressHannō
  • 8:50LocalToshimaen
  • 8:52Semi ExpressHannō
  • 8:58LocalSeibukyūjō-mae
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:00ExpressHannō
  • 9:03LocalToshimaen
  • 9:10Semi ExpressHannō
  • 9:12LocalTokorozawa
  • 9:18LocalToshimaen
  • 9:20ExpressHannō
  • 9:25LocalHōya
  • 9:27Semi ExpressHannō
  • 9:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 9:31LocalToshimaen
  • 9:40Semi ExpressTokorozawa
  • 9:42LocalTokorozawa
  • 9:48LocalToshimaen
  • 9:50ExpressHannō
  • 9:55LocalHannō
  10:00
  • 10:00ExpressHannō
  • 10:03LocalToshimaen
  • 10:10Semi ExpressHannō
  • 10:12LocalToshimaen
  • 10:17LocalTokorozawa
  • 10:20ExpressHannō
  • 10:25LocalHōya
  • 10:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 10:32Semi ExpressHannō
  • 10:33LocalToshimaen
  • 10:40Semi ExpressTokorozawa
  • 10:42LocalTokorozawa
  • 10:50ExpressHannō
  • 10:51LocalToshimaen
  • 10:56LocalHannō
  11:00
  • 11:00ExpressHannō
  • 11:03LocalToshimaen
  • 11:10Semi ExpressHannō
  • 11:12LocalTokorozawa
  • 11:18LocalToshimaen
  • 11:20ExpressHannō
  • 11:25LocalHōya
  • 11:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 11:32Semi ExpressHannō
  • 11:33LocalToshimaen
  • 11:40Semi ExpressTokorozawa
  • 11:42LocalTokorozawa
  • 11:50ExpressHannō
  • 11:51LocalToshimaen
  • 11:56LocalHannō
  12:00
  • 12:00ExpressHannō
  • 12:03LocalToshimaen
  • 12:10Semi ExpressHannō
  • 12:12LocalTokorozawa
  • 12:18LocalToshimaen
  • 12:20ExpressHannō
  • 12:25LocalHōya
  • 12:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 12:32Semi ExpressHannō
  • 12:33LocalToshimaen
  • 12:40Semi ExpressTokorozawa
  • 12:42LocalTokorozawa
  • 12:50ExpressHannō
  • 12:51LocalToshimaen
  • 12:56LocalHannō
  13:00
  • 13:00ExpressHannō
  • 13:03LocalToshimaen
  • 13:10Semi ExpressHannō
  • 13:12LocalTokorozawa
  • 13:18LocalToshimaen
  • 13:20ExpressHannō
  • 13:25LocalHōya
  • 13:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 13:32Semi ExpressHannō
  • 13:33LocalToshimaen
  • 13:40Semi ExpressTokorozawa
  • 13:42LocalTokorozawa
  • 13:50ExpressHannō
  • 13:51LocalToshimaen
  • 13:56LocalHannō
  14:00
  • 14:00ExpressHannō
  • 14:03LocalToshimaen
  • 14:10Semi ExpressHannō
  • 14:12LocalTokorozawa
  • 14:18LocalToshimaen
  • 14:20ExpressHannō
  • 14:25LocalHōya
  • 14:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 14:32Semi ExpressHannō
  • 14:33LocalToshimaen
  • 14:40Semi ExpressTokorozawa
  • 14:42LocalTokorozawa
  • 14:50ExpressHannō
  • 14:51LocalToshimaen
  • 14:56LocalHannō
  15:00
  • 15:00ExpressHannō
  • 15:03LocalToshimaen
  • 15:10Semi ExpressHannō
  • 15:12LocalTokorozawa
  • 15:18LocalToshimaen
  • 15:20ExpressHannō
  • 15:25LocalHōya
  • 15:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 15:32Semi ExpressHannō
  • 15:33LocalToshimaen
  • 15:40Semi ExpressHannō
  • 15:42LocalSeibukyūjō-mae
  • 15:50ExpressHannō
  • 15:51LocalToshimaen
  • 15:55LocalHōya
  16:00
  • 16:00Limited ExpressHannō
  • 16:02Semi ExpressHannō
  • 16:03LocalToshimaen
  • 16:10Semi ExpressHannō
  • 16:12LocalTokorozawa
  • 16:18LocalToshimaen
  • 16:20ExpressHannō
  • 16:25LocalHōya
  • 16:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 16:32Semi ExpressHannō
  • 16:33LocalToshimaen
  • 16:40Semi ExpressHannō
  • 16:42LocalToshimaen
  • 16:50ExpressHannō
  • 16:51LocalToshimaen
  • 16:55LocalToshimaen
  • 16:57Semi ExpressTokorozawa
 • 17:00 to 0:59
  17:00
  • 17:00Limited ExpressHannō
  • 17:04LocalKiyose
  • 17:10ExpressHannō
  • 17:12LocalToshimaen
  • 17:18LocalTokorozawa
  • 17:20Semi ExpressKotesashi
  • 17:25RapidHannō
  • 17:27LocalToshimaen
  • 17:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 17:33LocalHōya
  • 17:35Semi ExpressKotesashi
  • 17:40ExpressHannō
  • 17:42LocalToshimaen
  • 17:45Semi ExpressKotesashi
  • 17:50ExpressHannō
  • 17:51LocalHōya
  • 17:55Semi ExpressTokorozawa
  • 17:57LocalToshimaen
  18:00
  • 18:00Limited ExpressHannō
  • 18:02RapidKotesashi
  • 18:05LocalShakujii-kōen
  • 18:07Semi ExpressKotesashi
  • 18:10ExpressHannō
  • 18:12LocalToshimaen
  • 18:15Semi ExpressKotesashi
  • 18:20ExpressHannō
  • 18:21LocalHōya
  • 18:25Semi ExpressTokorozawa
  • 18:27LocalToshimaen
  • 18:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 18:32RapidKotesashi
  • 18:35LocalShakujii-kōen
  • 18:37Semi ExpressKotesashi
  • 18:40ExpressHannō
  • 18:42LocalToshimaen
  • 18:45Semi ExpressKotesashi
  • 18:50ExpressHannō
  • 18:51LocalKotesashi
  • 18:55Semi ExpressTokorozawa
  • 18:57LocalToshimaen
  19:00
  • 19:00Limited ExpressHannō
  • 19:05RapidKotesashi
  • 19:07LocalShakujii-kōen
  • 19:10ExpressHannō
  • 19:12LocalToshimaen
  • 19:15Semi ExpressKotesashi
  • 19:20ExpressHannō
  • 19:21LocalTokorozawa
  • 19:25Semi ExpressKotesashi
  • 19:27LocalToshimaen
  • 19:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 19:35Semi ExpressKotesashi
  • 19:37LocalShakujii-kōen
  • 19:40ExpressHannō
  • 19:42LocalToshimaen
  • 19:45Semi ExpressKotesashi
  • 19:50ExpressHannō
  • 19:51LocalKotesashi
  • 19:55Semi ExpressTokorozawa
  • 19:57LocalToshimaen
  20:00
  • 20:00Limited ExpressHannō
  • 20:05RapidKotesashi
  • 20:06LocalShakujii-kōen
  • 20:10ExpressHannō
  • 20:12LocalToshimaen
  • 20:15Semi ExpressKotesashi
  • 20:20ExpressHannō
  • 20:21LocalHōya
  • 20:25Semi ExpressKotesashi
  • 20:27LocalToshimaen
  • 20:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 20:35Semi ExpressKotesashi
  • 20:36LocalShakujii-kōen
  • 20:40ExpressHannō
  • 20:42LocalToshimaen
  • 20:45Semi ExpressKotesashi
  • 20:50ExpressHannō
  • 20:51LocalHōya
  • 20:55Semi ExpressKotesashi
  • 20:57LocalToshimaen
  21:00
  • 21:00Limited ExpressHannō
  • 21:05Semi ExpressKotesashi
  • 21:06LocalShakujii-kōen
  • 21:10ExpressHannō
  • 21:12LocalToshimaen
  • 21:14Semi ExpressKotesashi
  • 21:20ExpressHannō
  • 21:22LocalHōya
  • 21:25RapidHannō
  • 21:27LocalToshimaen
  • 21:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 21:35Semi ExpressKotesashi
  • 21:36LocalKotesashi
  • 21:40ExpressHannō
  • 21:45LocalToshimaen
  • 21:50ExpressHannō
  • 21:51LocalKiyose
  • 21:55RapidHannō
  • 21:57LocalToshimaen
  22:00
  • 22:00Limited ExpressHannō
  • 22:05Semi ExpressKotesashi
  • 22:06LocalShakujii-kōen
  • 22:10ExpressHannō
  • 22:11LocalTokorozawa
  • 22:17LocalToshimaen
  • 22:20ExpressHannō
  • 22:25LocalHōya
  • 22:30Limited ExpressHannō
  • 22:32LocalToshimaen
  • 22:35ExpressHannō
  • 22:38LocalKotesashi
  • 22:40Semi ExpressKotesashi
  • 22:47LocalToshimaen
  • 22:50ExpressHannō
  • 22:55LocalToshimaen
  23:00
  • 23:00Limited ExpressHannō
  • 23:02Semi ExpressKotesashi
  • 23:03LocalKotesashi
  • 23:10LocalToshimaen
  • 23:12ExpressHannō
  • 23:17LocalHōya
  • 23:22RapidKotesashi
  • 23:25LocalToshimaen
  • 23:30Limited ExpressHannō
  • 23:32ExpressHannō
  • 23:34LocalShakujii-kōen
  • 23:41Semi ExpressHannō
  • 23:43LocalToshimaen
  • 23:52Semi ExpressHannō
  • 23:53LocalToshimaen
  0:00
  • 0:00Limited ExpressHannō
  • 0:01LocalHōya
  • 0:06LocalHōya
  • 0:08Semi ExpressHannō
  • 0:16LocalKotesashi
  • 0:23LocalHōya
  • 0:31Semi ExpressKotesashi
  • 0:33LocalHōya
  • 0:44Semi ExpressKotesashi
  • 0:45LocalHōya
 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:00LocalKotesashi
  • 5:13LocalHannō
  • 5:22LocalToshimaen
  • 5:29LocalKiyose
  • 5:36Semi ExpressHannō
  • 5:41LocalToshimaen
  • 5:51LocalShakujii-kōen
  6:00
  • 6:00Semi ExpressHannō
  • 6:01LocalKotesashi
  • 6:07LocalToshimaen
  • 6:13Semi ExpressHannō
  • 6:16LocalHōya
  • 6:24LocalToshimaen
  • 6:30Semi ExpressHannō
  • 6:32LocalKotesashi
  • 6:39LocalToshimaen
  • 6:42LocalKotesashi
  • 6:45Semi ExpressHannō
  • 6:48LocalShakujii-kōen
  • 6:50Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 6:55Semi ExpressHannō
  • 6:57LocalToshimaen
  7:00
  • 7:03LocalKiyose
  • 7:05Rapid ExpressNagatoro Mitsumineguchi
  • 7:10RapidHannō
  • 7:12LocalToshimaen
  • 7:20Semi ExpressHannō
  • 7:21LocalKotesashi
  • 7:27LocalToshimaen
  • 7:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 7:35ExpressHannō
  • 7:36LocalKotesashi
  • 7:40RapidHannō
  • 7:44LocalToshimaen
  • 7:50Semi ExpressHannō
  • 7:52LocalHōya
  • 7:57LocalToshimaen
  8:00
  • 8:03LocalHōya
  • 8:05Rapid ExpressNagatoro Mitsumineguchi
  • 8:10Semi ExpressHannō
  • 8:12LocalToshimaen
  • 8:20RapidHannō
  • 8:22LocalToshimaen
  • 8:27LocalToshimaen
  • 8:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 8:35ExpressHannō
  • 8:37LocalShakujii-kōen
  • 8:40Semi ExpressKotesashi
  • 8:44LocalTokorozawa
  • 8:48LocalToshimaen
  • 8:50ExpressHannō
  • 8:55LocalHannō
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:00Limited ExpressHannō
  • 9:01LocalToshimaen
  • 9:03ExpressHannō
  • 9:10Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 9:12LocalKotesashi
  • 9:18LocalToshimaen
  • 9:20ExpressHannō
  • 9:25LocalShakujii-kōen
  • 9:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 9:32Semi ExpressHannō
  • 9:34LocalToshimaen
  • 9:40Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 9:44LocalHōya
  • 9:50ExpressHannō
  • 9:52LocalToshimaen
  • 9:56LocalHannō
  10:00
  • 10:00Limited ExpressHannō
  • 10:02LocalToshimaen
  • 10:04ExpressHannō
  • 10:10Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 10:12LocalTokorozawa
  • 10:18LocalToshimaen
  • 10:20ExpressHannō
  • 10:26LocalHōya
  • 10:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 10:32Semi ExpressHannō
  • 10:35LocalToshimaen
  • 10:40Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 10:44LocalSeibukyūjō-mae
  • 10:50ExpressHannō
  • 10:52LocalToshimaen
  • 10:55LocalHannō
  11:00
  • 11:00ExpressHannō
  • 11:03LocalToshimaen
  • 11:10Semi ExpressHannō
  • 11:11LocalTokorozawa
  • 11:18LocalToshimaen
  • 11:20ExpressHannō
  • 11:25LocalHōya
  • 11:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 11:32Semi ExpressHannō
  • 11:33LocalToshimaen
  • 11:40Semi ExpressTokorozawa
  • 11:42LocalSeibukyūjō-mae
  • 11:50ExpressHannō
  • 11:51LocalToshimaen
  • 11:55LocalHannō
  12:00
  • 12:00ExpressHannō
  • 12:03LocalToshimaen
  • 12:10Semi ExpressHannō
  • 12:11LocalTokorozawa
  • 12:18LocalToshimaen
  • 12:20ExpressHannō
  • 12:25LocalHōya
  • 12:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 12:32Semi ExpressHannō
  • 12:33LocalToshimaen
  • 12:40Semi ExpressTokorozawa
  • 12:42LocalSeibukyūjō-mae
  • 12:50ExpressHannō
  • 12:51LocalToshimaen
  • 12:55LocalHannō
  13:00
  • 13:00ExpressHannō
  • 13:03LocalToshimaen
  • 13:10Semi ExpressHannō
  • 13:11LocalTokorozawa
  • 13:18LocalToshimaen
  • 13:20ExpressHannō
  • 13:25LocalHōya
  • 13:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 13:32Semi ExpressHannō
  • 13:33LocalToshimaen
  • 13:40Semi ExpressTokorozawa
  • 13:42LocalSeibukyūjō-mae
  • 13:50ExpressHannō
  • 13:51LocalToshimaen
  • 13:55LocalHannō
  14:00
  • 14:00ExpressHannō
  • 14:03LocalToshimaen
  • 14:10Semi ExpressHannō
  • 14:11LocalTokorozawa
  • 14:18LocalToshimaen
  • 14:20ExpressHannō
  • 14:25LocalShakujii-kōen
  • 14:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 14:32Semi ExpressHannō
  • 14:33LocalToshimaen
  • 14:40Semi ExpressHannō
  • 14:42LocalToshimaen
  • 14:50ExpressHannō
  • 14:51LocalHannō
  • 14:55LocalShakujii-kōen
  15:00
  • 15:00Limited ExpressHannō
  • 15:02Semi ExpressTokorozawa
  • 15:03LocalToshimaen
  • 15:10Semi ExpressHannō
  • 15:11LocalSeibukyūjō-mae
  • 15:18LocalToshimaen
  • 15:20ExpressHannō
  • 15:25LocalHannō
  • 15:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 15:32RapidKotesashi
  • 15:33LocalToshimaen
  • 15:40Semi ExpressHannō
  • 15:42LocalToshimaen
  • 15:50ExpressHannō
  • 15:51LocalSeibukyūjō-mae
  • 15:55LocalShakujii-kōen
  16:00
  • 16:00Limited ExpressHannō
  • 16:02Semi ExpressHannō
  • 16:03LocalToshimaen
  • 16:10Semi ExpressHannō
  • 16:11LocalKiyose
  • 16:18LocalToshimaen
  • 16:20ExpressHannō
  • 16:25LocalSeibukyūjō-mae
  • 16:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 16:32RapidHannō
  • 16:33LocalToshimaen
  • 16:40Semi ExpressHannō
  • 16:41LocalTokorozawa
  • 16:48LocalToshimaen
  • 16:50ExpressHannō
  • 16:56LocalTokorozawa
 • 17:00 to 0:59
  17:00
  • 17:00Limited ExpressHannō
  • 17:02RapidKotesashi
  • 17:04LocalToshimaen
  • 17:10ExpressHannō
  • 17:11LocalKiyose
  • 17:17LocalToshimaen
  • 17:20ExpressHannō
  • 17:25RapidHannō
  • 17:27LocalKiyose
  • 17:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 17:32RapidSeibukyūjō-mae
  • 17:34LocalToshimaen
  • 17:40ExpressHannō
  • 17:42LocalKiyose
  • 17:47LocalToshimaen
  • 17:50ExpressHannō
  • 17:55Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 17:56LocalShakujii-kōen
  18:00
  • 18:00Limited ExpressHannō
  • 18:02Semi ExpressKotesashi
  • 18:04LocalToshimaen
  • 18:10ExpressHannō
  • 18:12LocalKotesashi
  • 18:17LocalToshimaen
  • 18:20ExpressHannō
  • 18:25Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 18:27LocalKotesashi
  • 18:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 18:33RapidTokorozawa
  • 18:35LocalToshimaen
  • 18:40ExpressHannō
  • 18:42LocalKotesashi
  • 18:47LocalToshimaen
  • 18:50ExpressHannō
  • 18:55Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 18:56LocalShakujii-kōen
  19:00
  • 19:00Limited ExpressHannō
  • 19:02Semi ExpressTokorozawa
  • 19:05LocalToshimaen
  • 19:10ExpressHannō
  • 19:12LocalKotesashi
  • 19:18LocalToshimaen
  • 19:20ExpressHannō
  • 19:25Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 19:27LocalKotesashi
  • 19:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 19:32RapidKotesashi
  • 19:34LocalToshimaen
  • 19:40ExpressHannō
  • 19:42LocalShakujii-kōen
  • 19:47LocalToshimaen
  • 19:50ExpressHannō
  • 19:55LocalSeibukyūjō-mae
  20:00
  • 20:00Limited ExpressHannō
  • 20:02RapidTokorozawa
  • 20:04LocalToshimaen
  • 20:10ExpressHannō
  • 20:12LocalShakujii-kōen
  • 20:17LocalToshimaen
  • 20:20ExpressHannō
  • 20:24LocalKotesashi
  • 20:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 20:32LocalToshimaen
  • 20:35ExpressHannō
  • 20:38LocalHōya
  • 20:40Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 20:46LocalToshimaen
  • 20:50ExpressHannō
  • 20:53LocalKotesashi
  21:00
  • 21:00Limited ExpressHannō
  • 21:02LocalToshimaen
  • 21:05ExpressHannō
  • 21:08LocalKotesashi
  • 21:10Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 21:16LocalToshimaen
  • 21:20ExpressHannō
  • 21:24LocalHōya
  • 21:30Limited ExpressSeibu-Chichibu
  • 21:32LocalToshimaen
  • 21:35ExpressHannō
  • 21:38LocalKotesashi
  • 21:40Semi ExpressSeibukyūjō-mae
  • 21:45LocalToshimaen
  • 21:50ExpressHannō
  • 21:54LocalTokorozawa
  22:00
  • 22:00Limited ExpressHannō
  • 22:02LocalToshimaen
  • 22:05ExpressHannō
  • 22:08LocalHōya
  • 22:10Semi ExpressKotesashi
  • 22:16LocalToshimaen
  • 22:20ExpressHannō
  • 22:24LocalKotesashi
  • 22:30Limited ExpressHannō
  • 22:31LocalToshimaen
  • 22:35ExpressHannō
  • 22:38LocalKotesashi
  • 22:40Semi ExpressKotesashi
  • 22:45LocalToshimaen
  • 22:50ExpressHannō
  • 22:55LocalKotesashi
  23:00
  • 23:00Limited ExpressHannō
  • 23:02LocalToshimaen
  • 23:05Semi ExpressKotesashi
  • 23:10LocalKiyose
  • 23:15ExpressHannō
  • 23:20LocalToshimaen
  • 23:25RapidHannō
  • 23:32LocalKotesashi
  • 23:35Semi ExpressHannō
  • 23:40LocalToshimaen
  • 23:52Semi ExpressHannō
  • 23:55LocalToshimaen
  0:00
  • 0:07LocalShakujii-kōen
  • 0:15Semi ExpressKotesashi
  • 0:18LocalKotesashi
  • 0:26LocalHōya
  • 0:35LocalHōya

Searching for transfer information and fares with HyperDia

HYPERDIA

HyperDia is a tool that enables users to search for transfer/connection information corresponding to timetables for JR Shinkansen and limited express trains, conventional lines, major private railways, and airlines nationwide. To search, users simply specify certain information such as a date and departure/arrival time.

Related Links

pagetop