icon-train icon-warning

Seibu-Shinjuku Station

Outbound

To Tokorozawa, Hon-Kawagoe, and Haijima

 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:01LocalShin-Tokorozawa
  • 5:17LocalTanashi
  • 5:32LocalTanashi
  • 5:44Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 5:46LocalShin-Tokorozawa
  • 5:56LocalTanashi
  6:00
  • 6:03Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 6:07LocalHon-Kawagoe
  • 6:14Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 6:18LocalTanashi
  • 6:25ExpressHaijima
  • 6:29LocalShin-Tokorozawa
  • 6:35ExpressHon-Kawagoe
  • 6:39LocalShin-Tokorozawa
  • 6:45ExpressHon-Kawagoe
  • 6:49LocalKami-Shakujii
  • 6:55ExpressHon-Kawagoe
  • 6:59LocalHaijima
  7:00
  • 7:03ExpressHon-Kawagoe
  • 7:05Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 7:08LocalHaijima
  • 7:13ExpressHon-Kawagoe
  • 7:16LocalShin-Tokorozawa
  • 7:18ExpressHon-Kawagoe
  • 7:21LocalKami-Shakujii
  • 7:26Semi ExpressHaijima
  • 7:28LocalTamagawa-jōsui
  • 7:31Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 7:33ExpressHon-Kawagoe
  • 7:35LocalShin-Tokorozawa
  • 7:38ExpressTanashi
  • 7:39Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 7:42LocalHon-Kawagoe
  • 7:45ExpressHaijima
  • 7:46Semi ExpressTamagawa-jōsui
  • 7:49LocalKami-Shakujii
  • 7:51Semi ExpressHaijima
  • 7:54LocalTanashi
  • 7:57Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 7:59LocalHon-Kawagoe
  8:00
  • 8:03ExpressHon-Kawagoe
  • 8:04LocalHaijima
  • 8:07ExpressTamagawa-jōsui
  • 8:08ExpressShin-Tokorozawa
  • 8:11LocalKami-Shakujii
  • 8:13Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 8:16Semi ExpressHaijima
  • 8:18LocalTanashi
  • 8:21ExpressHon-Kawagoe
  • 8:23LocalKami-Shakujii
  • 8:25ExpressShin-Tokorozawa
  • 8:28LocalHon-Kawagoe
  • 8:30ExpressHon-Kawagoe
  • 8:32Semi ExpressHaijima
  • 8:35LocalKami-Shakujii
  • 8:38ExpressShin-Tokorozawa
  • 8:40Semi ExpressTamagawa-jōsui
  • 8:42LocalKami-Shakujii
  • 8:44ExpressShin-Tokorozawa
  • 8:47Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 8:49LocalTanashi
  • 8:54ExpressHaijima
  • 8:56LocalTamagawa-jōsui
  • 8:59ExpressHon-Kawagoe
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 9:03LocalKami-Shakujii
  • 9:06Semi ExpressTanashi
  • 9:09LocalHaijima
  • 9:11ExpressHon-Kawagoe
  • 9:13Semi ExpressHaijima
  • 9:15LocalTanashi
  • 9:20ExpressHon-Kawagoe
  • 9:22LocalShin-Tokorozawa
  • 9:25ExpressShin-Tokorozawa
  • 9:27LocalHon-Kawagoe
  • 9:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 9:32ExpressHon-Kawagoe
  • 9:34LocalTamagawa-jōsui
  • 9:42ExpressHaijima
  • 9:44LocalHon-Kawagoe
  • 9:49ExpressHon-Kawagoe
  • 9:52LocalTanashi
  • 9:57LocalTanashi
  10:00
  • 10:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 10:02ExpressHaijima
  • 10:05LocalHon-Kawagoe
  • 10:11ExpressHon-Kawagoe
  • 10:13LocalTanashi
  • 10:21ExpressHaijima
  • 10:23LocalHon-Kawagoe
  • 10:31ExpressHon-Kawagoe
  • 10:33LocalTanashi
  • 10:41ExpressHaijima
  • 10:44LocalHon-Kawagoe
  • 10:51ExpressHon-Kawagoe
  • 10:54LocalTanashi
  11:00
  • 11:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 11:01ExpressHaijima
  • 11:03LocalHon-Kawagoe
  • 11:11ExpressHon-Kawagoe
  • 11:13LocalTanashi
  • 11:21ExpressHaijima
  • 11:23LocalHon-Kawagoe
  • 11:31ExpressHon-Kawagoe
  • 11:33LocalTanashi
  • 11:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 11:41ExpressHaijima
  • 11:43LocalHon-Kawagoe
  • 11:51ExpressHon-Kawagoe
  • 11:53LocalTanashi
  12:00
  • 12:01ExpressHaijima
  • 12:03LocalHon-Kawagoe
  • 12:11ExpressHon-Kawagoe
  • 12:13LocalTanashi
  • 12:21ExpressHaijima
  • 12:23LocalHon-Kawagoe
  • 12:31ExpressHon-Kawagoe
  • 12:33LocalTanashi
  • 12:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 12:41ExpressHaijima
  • 12:43LocalHon-Kawagoe
  • 12:51ExpressHon-Kawagoe
  • 12:53LocalTanashi
  13:00
  • 13:01ExpressHaijima
  • 13:03LocalHon-Kawagoe
  • 13:11ExpressHon-Kawagoe
  • 13:13LocalTanashi
  • 13:21ExpressHaijima
  • 13:23LocalHon-Kawagoe
  • 13:31ExpressHon-Kawagoe
  • 13:33LocalTanashi
  • 13:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 13:41ExpressHaijima
  • 13:43LocalHon-Kawagoe
  • 13:51ExpressHon-Kawagoe
  • 13:53LocalTanashi
  14:00
  • 14:01ExpressHaijima
  • 14:03LocalHon-Kawagoe
  • 14:11ExpressHon-Kawagoe
  • 14:13LocalTanashi
  • 14:21ExpressHaijima
  • 14:23LocalHon-Kawagoe
  • 14:31ExpressHon-Kawagoe
  • 14:33LocalTanashi
  • 14:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 14:41ExpressHaijima
  • 14:43LocalHon-Kawagoe
  • 14:51ExpressHon-Kawagoe
  • 14:53LocalTanashi
  15:00
  • 15:01ExpressHaijima
  • 15:03LocalHon-Kawagoe
  • 15:11ExpressHon-Kawagoe
  • 15:13LocalTanashi
  • 15:21ExpressHaijima
  • 15:23LocalHon-Kawagoe
  • 15:31ExpressHon-Kawagoe
  • 15:33LocalTanashi
  • 15:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 15:41ExpressHaijima
  • 15:43LocalHon-Kawagoe
  • 15:51ExpressHon-Kawagoe
  • 15:53LocalTanashi
  16:00
  • 16:01ExpressHaijima
  • 16:03LocalHon-Kawagoe
  • 16:11ExpressHon-Kawagoe
  • 16:13LocalHon-Kawagoe
  • 16:21ExpressHaijima
  • 16:23LocalTamagawa-jōsui
  • 16:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 16:31ExpressHaijima
  • 16:33LocalShin-Tokorozawa
  • 16:41ExpressHon-Kawagoe
  • 16:42LocalHaijima
  • 16:47LocalShin-Tokorozawa
  • 16:50ExpressHaijima
  • 16:55LocalHaijima
  • 16:57ExpressHon-Kawagoe
 • 17:00 to 0:59
  17:00
  • 17:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 17:04LocalShin-Tokorozawa
  • 17:07ExpressHon-Kawagoe
  • 17:12LocalKami-Shakujii
  • 17:15Haijima LinerHaijima
  • 17:16ExpressHon-Kawagoe
  • 17:20LocalHon-Kawagoe
  • 17:22ExpressHon-Kawagoe
  • 17:25LocalTanashi
  • 17:28Semi ExpressHaijima
  • 17:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 17:32LocalShin-Tokorozawa
  • 17:34ExpressHon-Kawagoe
  • 17:39ExpressHaijima
  • 17:42LocalKami-Shakujii
  • 17:44Semi ExpressHaijima
  • 17:49LocalTanashi
  • 17:51ExpressHon-Kawagoe
  • 17:55LocalTanashi
  • 17:57Semi ExpressHaijima
  18:00
  • 18:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 18:02ExpressHon-Kawagoe
  • 18:05LocalHaijima
  • 18:09ExpressShin-Tokorozawa
  • 18:11LocalKami-Shakujii
  • 18:15Haijima LinerHaijima
  • 18:17ExpressHon-Kawagoe
  • 18:20LocalHon-Kawagoe
  • 18:22ExpressHon-Kawagoe
  • 18:25LocalHaijima
  • 18:28Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 18:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 18:32LocalShin-Tokorozawa
  • 18:34ExpressHon-Kawagoe
  • 18:39ExpressHaijima
  • 18:42LocalKami-Shakujii
  • 18:45Semi ExpressTanashi
  • 18:48LocalTanashi
  • 18:52ExpressHon-Kawagoe
  • 18:55LocalTanashi
  • 18:57Semi ExpressHaijima
  19:00
  • 19:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 19:02LocalHon-Kawagoe
  • 19:05ExpressHon-Kawagoe
  • 19:09LocalKami-Shakujii
  • 19:12ExpressShin-Tokorozawa
  • 19:15Haijima LinerHaijima
  • 19:18ExpressHon-Kawagoe
  • 19:19LocalTamagawa-jōsui
  • 19:24LocalKami-Shakujii
  • 19:26Semi ExpressHaijima
  • 19:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 19:32ExpressHon-Kawagoe
  • 19:34LocalHon-Kawagoe
  • 19:38ExpressShin-Tokorozawa
  • 19:41LocalKami-Shakujii
  • 19:43Semi ExpressHaijima
  • 19:47LocalTanashi
  • 19:50ExpressHon-Kawagoe
  • 19:54LocalTanashi
  • 19:56Semi ExpressHaijima
  20:00
  • 20:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 20:02LocalHon-Kawagoe
  • 20:05ExpressHon-Kawagoe
  • 20:09LocalKami-Shakujii
  • 20:11ExpressShin-Tokorozawa
  • 20:15Haijima LinerHaijima
  • 20:17LocalTamagawa-jōsui
  • 20:20ExpressHon-Kawagoe
  • 20:24LocalShin-Tokorozawa
  • 20:26Semi ExpressHaijima
  • 20:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 20:32LocalShin-Tokorozawa
  • 20:35ExpressHon-Kawagoe
  • 20:39LocalHaijima
  • 20:41ExpressHon-Kawagoe
  • 20:46LocalShin-Tokorozawa
  • 20:49ExpressHaijima
  • 20:54LocalKami-Shakujii
  • 20:56ExpressHon-Kawagoe
  21:00
  • 21:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 21:02LocalShin-Tokorozawa
  • 21:05ExpressHon-Kawagoe
  • 21:09LocalKami-Shakujii
  • 21:11Semi ExpressHaijima
  • 21:15Haijima LinerHaijima
  • 21:17LocalTanashi
  • 21:20ExpressHon-Kawagoe
  • 21:24LocalShin-Tokorozawa
  • 21:26Semi ExpressHaijima
  • 21:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 21:33LocalShin-Tokorozawa
  • 21:35ExpressHon-Kawagoe
  • 21:40LocalHaijima
  • 21:42ExpressHon-Kawagoe
  • 21:46LocalShin-Tokorozawa
  • 21:49ExpressHaijima
  • 21:54LocalShin-Tokorozawa
  • 21:56Semi ExpressHon-Kawagoe
  22:00
  • 22:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 22:03ExpressHon-Kawagoe
  • 22:06LocalTamagawa-jōsui
  • 22:10ExpressHon-Kawagoe
  • 22:15Haijima LinerHaijima
  • 22:17LocalHaijima
  • 22:20ExpressHaijima
  • 22:24LocalTanashi
  • 22:27ExpressHon-Kawagoe
  • 22:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 22:33LocalShin-Tokorozawa
  • 22:36ExpressShin-Tokorozawa
  • 22:40LocalTanashi
  • 22:43ExpressHon-Kawagoe
  • 22:48LocalShin-Tokorozawa
  • 22:53ExpressHaijima
  • 22:55LocalHaijima
  23:00
  • 23:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 23:02ExpressHon-Kawagoe
  • 23:06LocalShin-Tokorozawa
  • 23:10ExpressHaijima
  • 23:13LocalKami-Shakujii
  • 23:19ExpressHon-Kawagoe
  • 23:24LocalKami-Shakujii
  • 23:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 23:32Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 23:36LocalKami-Shakujii
  • 23:43Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 23:48LocalKami-Shakujii
  • 23:55Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 23:58Semi ExpressHon-Kawagoe
  0:00
  • 0:03LocalKami-Shakujii
  • 0:13Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 0:18LocalKami-Shakujii
  • 0:28Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 0:34LocalKami-Shakujii
  • 0:44Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 0:47LocalKami-Shakujii
 • 5:00 to 8:59
  5:00
  • 5:01LocalShin-Tokorozawa
  • 5:16LocalTanashi
  • 5:31LocalTanashi
  • 5:44Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 5:47LocalTanashi
  • 5:57LocalTanashi
  6:00
  • 6:03ExpressHon-Kawagoe
  • 6:12LocalHaijima
  • 6:18ExpressHon-Kawagoe
  • 6:23LocalHaijima
  • 6:29ExpressHon-Kawagoe
  • 6:33LocalTanashi
  • 6:39ExpressHon-Kawagoe
  • 6:42LocalHaijima
  • 6:49ExpressHon-Kawagoe
  • 6:52LocalHaijima
  • 6:58LocalHon-Kawagoe
  7:00
  • 7:01ExpressHon-Kawagoe
  • 7:06LocalTanashi
  • 7:09ExpressHon-Kawagoe
  • 7:13LocalHaijima
  • 7:17ExpressHaijima
  • 7:19LocalShin-Tokorozawa
  • 7:23ExpressHon-Kawagoe
  • 7:26LocalTanashi
  • 7:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 7:32ExpressHon-Kawagoe
  • 7:35LocalTanashi
  • 7:39ExpressHaijima
  • 7:42LocalHaijima
  • 7:46ExpressHon-Kawagoe
  • 7:50LocalHaijima
  • 7:54ExpressHon-Kawagoe
  • 7:56LocalHon-Kawagoe
  8:00
  • 8:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 8:02ExpressHon-Kawagoe
  • 8:05LocalTanashi
  • 8:09ExpressShin-Tokorozawa
  • 8:11LocalHaijima
  • 8:16ExpressHaijima
  • 8:20LocalHaijima
  • 8:24ExpressHon-Kawagoe
  • 8:27LocalHon-Kawagoe
  • 8:31ExpressHon-Kawagoe
  • 8:35LocalTanashi
  • 8:39ExpressShin-Tokorozawa
  • 8:42LocalHaijima
  • 8:46ExpressHaijima
  • 8:49LocalHon-Kawagoe
  • 8:54ExpressHon-Kawagoe
  • 8:56LocalHon-Kawagoe
 • 9:00 to 16:59
  9:00
  • 9:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 9:03ExpressShin-Tokorozawa
  • 9:05LocalHaijima
  • 9:09ExpressHon-Kawagoe
  • 9:11ExpressHaijima
  • 9:17LocalHon-Kawagoe
  • 9:21ExpressHaijima
  • 9:24LocalTamagawa-jōsui
  • 9:29ExpressHon-Kawagoe
  • 9:35LocalHon-Kawagoe
  • 9:40ExpressHaijima
  • 9:45LocalShin-Tokorozawa
  • 9:48ExpressHon-Kawagoe
  • 9:56LocalHon-Kawagoe
  • 9:58ExpressHaijima
  10:00
  • 10:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 10:06LocalTanashi
  • 10:09ExpressHon-Kawagoe
  • 10:18LocalTanashi
  • 10:21ExpressHaijima
  • 10:24LocalHon-Kawagoe
  • 10:31ExpressHon-Kawagoe
  • 10:33LocalTanashi
  • 10:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 10:41ExpressHaijima
  • 10:44LocalHon-Kawagoe
  • 10:51ExpressHon-Kawagoe
  • 10:53LocalTanashi
  11:00
  • 11:01ExpressHaijima
  • 11:03LocalHon-Kawagoe
  • 11:10Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 11:11ExpressHon-Kawagoe
  • 11:13LocalTanashi
  • 11:21ExpressHaijima
  • 11:23LocalHon-Kawagoe
  • 11:31ExpressHon-Kawagoe
  • 11:33LocalTanashi
  • 11:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 11:41ExpressHaijima
  • 11:43LocalHon-Kawagoe
  • 11:51ExpressHon-Kawagoe
  • 11:53LocalTanashi
  12:00
  • 12:01ExpressHaijima
  • 12:03LocalHon-Kawagoe
  • 12:11ExpressHon-Kawagoe
  • 12:13LocalTanashi
  • 12:21ExpressHaijima
  • 12:23LocalHon-Kawagoe
  • 12:31ExpressHon-Kawagoe
  • 12:33LocalTanashi
  • 12:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 12:41ExpressHaijima
  • 12:43LocalHon-Kawagoe
  • 12:51ExpressHon-Kawagoe
  • 12:53LocalTanashi
  13:00
  • 13:01ExpressHaijima
  • 13:03LocalHon-Kawagoe
  • 13:11ExpressHon-Kawagoe
  • 13:13LocalTanashi
  • 13:21ExpressHaijima
  • 13:23LocalHon-Kawagoe
  • 13:31ExpressHon-Kawagoe
  • 13:33LocalTanashi
  • 13:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 13:41ExpressHaijima
  • 13:43LocalHon-Kawagoe
  • 13:51ExpressHon-Kawagoe
  • 13:53LocalTanashi
  14:00
  • 14:01ExpressHaijima
  • 14:03LocalHon-Kawagoe
  • 14:11ExpressHon-Kawagoe
  • 14:13LocalTanashi
  • 14:21ExpressHaijima
  • 14:23LocalHon-Kawagoe
  • 14:31ExpressHon-Kawagoe
  • 14:33LocalTanashi
  • 14:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 14:41ExpressHaijima
  • 14:43LocalHon-Kawagoe
  • 14:51ExpressHon-Kawagoe
  • 14:53LocalTanashi
  15:00
  • 15:01ExpressHaijima
  • 15:03LocalHon-Kawagoe
  • 15:11ExpressHon-Kawagoe
  • 15:13LocalTanashi
  • 15:21ExpressHaijima
  • 15:23LocalHon-Kawagoe
  • 15:31ExpressHon-Kawagoe
  • 15:33LocalTanashi
  • 15:40Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 15:41ExpressHaijima
  • 15:43LocalHon-Kawagoe
  • 15:51ExpressHon-Kawagoe
  • 15:53LocalTanashi
  16:00
  • 16:01ExpressHaijima
  • 16:03LocalHaijima
  • 16:11ExpressHon-Kawagoe
  • 16:13LocalTanashi
  • 16:21ExpressHon-Kawagoe
  • 16:24LocalHon-Kawagoe
  • 16:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 16:31ExpressHon-Kawagoe
  • 16:34LocalHaijima
  • 16:39LocalHon-Kawagoe
  • 16:41ExpressHaijima
  • 16:47LocalTanashi
  • 16:52ExpressHon-Kawagoe
  • 16:55LocalTanashi
  • 16:58ExpressHaijima
 • 17:00 to 0:59
  17:00
  • 17:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 17:03LocalHaijima
  • 17:07ExpressHon-Kawagoe
  • 17:09LocalShin-Tokorozawa
  • 17:12ExpressShin-Tokorozawa
  • 17:15Haijima LinerHaijima
  • 17:18LocalTanashi
  • 17:21ExpressHon-Kawagoe
  • 17:25LocalTanashi
  • 17:28ExpressHaijima
  • 17:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 17:33LocalHaijima
  • 17:36ExpressHon-Kawagoe
  • 17:40LocalHon-Kawagoe
  • 17:43ExpressHon-Kawagoe
  • 17:48LocalTanashi
  • 17:51ExpressHon-Kawagoe
  • 17:53LocalTanashi
  • 17:58ExpressHaijima
  18:00
  • 18:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 18:02LocalHaijima
  • 18:07ExpressHon-Kawagoe
  • 18:09LocalShin-Tokorozawa
  • 18:12ExpressShin-Tokorozawa
  • 18:15Haijima LinerHaijima
  • 18:18LocalTanashi
  • 18:21ExpressHon-Kawagoe
  • 18:25LocalHaijima
  • 18:28ExpressHaijima
  • 18:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 18:33LocalTanashi
  • 18:36ExpressHon-Kawagoe
  • 18:41LocalHon-Kawagoe
  • 18:44ExpressHon-Kawagoe
  • 18:48LocalTanashi
  • 18:51ExpressHon-Kawagoe
  • 18:55LocalTanashi
  • 18:58ExpressHaijima
  19:00
  • 19:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 19:02LocalHaijima
  • 19:07ExpressHon-Kawagoe
  • 19:09LocalShin-Tokorozawa
  • 19:12ExpressShin-Tokorozawa
  • 19:15Haijima LinerHaijima
  • 19:18LocalTanashi
  • 19:21ExpressHon-Kawagoe
  • 19:25LocalHaijima
  • 19:28ExpressHaijima
  • 19:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 19:33LocalTanashi
  • 19:36ExpressHon-Kawagoe
  • 19:40LocalShin-Tokorozawa
  • 19:44ExpressHon-Kawagoe
  • 19:47LocalTanashi
  • 19:51ExpressHon-Kawagoe
  • 19:55LocalTanashi
  • 19:58ExpressHaijima
  20:00
  • 20:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 20:02LocalHaijima
  • 20:08ExpressHon-Kawagoe
  • 20:10LocalShin-Tokorozawa
  • 20:12ExpressShin-Tokorozawa
  • 20:15Haijima LinerHaijima
  • 20:17LocalTanashi
  • 20:22ExpressHon-Kawagoe
  • 20:26LocalTamagawa-jōsui
  • 20:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 20:32ExpressHaijima
  • 20:35LocalTanashi
  • 20:40ExpressHon-Kawagoe
  • 20:42LocalTamagawa-jōsui
  • 20:49LocalTanashi
  • 20:52ExpressHon-Kawagoe
  • 20:56LocalHon-Kawagoe
  21:00
  • 21:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 21:02ExpressShin-Tokorozawa
  • 21:07LocalTanashi
  • 21:11Semi ExpressHaijima
  • 21:15Haijima LinerHaijima
  • 21:17LocalTanashi
  • 21:23ExpressHon-Kawagoe
  • 21:25LocalHaijima
  • 21:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 21:32ExpressShin-Tokorozawa
  • 21:35LocalHaijima
  • 21:40ExpressHon-Kawagoe
  • 21:45LocalTanashi
  • 21:51ExpressHon-Kawagoe
  • 21:54LocalHon-Kawagoe
  22:00
  • 22:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 22:02ExpressShin-Tokorozawa
  • 22:07LocalTanashi
  • 22:12Semi ExpressHaijima
  • 22:15Haijima LinerHaijima
  • 22:16LocalKami-Shakujii
  • 22:22ExpressHon-Kawagoe
  • 22:24LocalHaijima
  • 22:30Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 22:32ExpressShin-Tokorozawa
  • 22:35LocalShin-Tokorozawa
  • 22:41ExpressHon-Kawagoe
  • 22:44LocalShin-Tokorozawa
  • 22:51ExpressHon-Kawagoe
  • 22:54LocalTanashi
  23:00
  • 23:00Limited ExpressHon-Kawagoe
  • 23:02ExpressHaijima
  • 23:05LocalHaijima
  • 23:11ExpressHon-Kawagoe
  • 23:15LocalTamagawa-jōsui
  • 23:21ExpressHon-Kawagoe
  • 23:25LocalKami-Shakujii
  • 23:31Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 23:35LocalKami-Shakujii
  • 23:43Semi ExpressHon-Kawagoe
  • 23:46LocalKami-Shakujii
  • 23:57LocalKami-Shakujii
  00:00
  • 0:01Semi ExpressShin-Tokorozawa
  • 0:07LocalShin-Tokorozawa
  • 0:17LocalKami-Shakujii
  • 0:30LocalKami-Shakujii

Searching for transfer information and fares with HyperDia

HYPERDIA

HyperDia is a tool that enables users to search for transfer/connection information corresponding to timetables for JR Shinkansen and limited express trains, conventional lines, major private railways, and airlines nationwide. To search, users simply specify certain information such as a date and departure/arrival time.

Related Links

pagetop